Seria Dzieci kukurydzy – część 1

W 24. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Man­do zaser­wo­wał rela­cję z mara­to­nu „Dzie­ci kuku­ry­dzy”, któ­ry spu­en­to­wał stwier­dze­niem, że już nigdy wię­cej tego nie zro­bi… Wytrzy­mał w swo­im posta­no­wie­niu pra­wie 10 lat. W 407. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK sia­da­my ponow­nie do tema­tu i roz­po­czy­na­my dłuż­szy cykl pod­ca­stów, w któ­rym kawa­łek po kawał­ku będzie­my zagłę­biać się w ten fil­mo­wy tasie­miec. Tym razem robi­my to też w więk­szym gro­nie. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK spo­ty­ka­ją się: Hubert Span­dow­ski, Rafał Siciń­ski i Marek Wyszyń­ski, któ­rzy w pierw­szej audy­cji bio­rą na warsz­tat wszyst­kie ekra­ni­za­cje opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kinga:

  • Dzie­ci kuku­ry­dzy (1984)
  • Dzie­ci kuku­ry­dzy (2009)
  • Disci­ples of the Crow (1983)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.