Planeta Singli – trylogia

Raz na jakiś czas wra­ca jak bume­rang dys­ku­sja o tym, że Pola­cy nie potra­fią krę­cić kina gatun­ko­we­go, a jed­nym z dowo­dów pod­pie­ra­ją­cych tę tezę są powsta­ją­ce w spo­rych ilo­ściach kome­die roman­tycz­ne. Ale czy słusz­nie? A może jed­nak nie jest tak źle jak się mówi? Jer­ry roz­po­czął fil­mo­wy rok z „Pla­ne­tą sin­gli” i uznał, że war­to o tej serii co nie­co poroz­ma­wiać. Namó­wił więc Bogu­się – wiel­ką miło­śnicz­kę rodzi­mej kine­ma­to­gra­fii – i dziś zapra­sza­my was na zapis ich dłu­giej roz­mo­wy. Dla­cze­go war­to się­gnąć po „Pla­ne­tę sin­gli”? Co jest w tej serii nie­ty­po­we­go? Czy to w ogó­le kome­dia roman­tycz­na? Na ile słusz­nie spo­tka­ła się ta try­lo­gia z tak bar­dzo pozy­tyw­nym odze­wem? O tym wszyst­kim i bar­dzo wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.