Miasteczko Salem

Tytu­ło­we Mia­stecz­ko Salem jak każ­da inna mniej­sza mie­ści­na jest miej­scem, gdzie wszyst­ko toczy się swo­ją dro­gą. Wie­lu mło­dych poma­ga star­szym w pra­cy, mał­żon­ko­wie wycho­wu­ją wła­sne dzie­ci, a ci któ­rym nie obce są pro­ble­my życio­we, czę­sto spę­dza­ją wol­ny czas w knaj­pach z przy­ja­ciół­mi przy kuflu piwa. Pano­ra­ma mia­stecz­ka zawie­ra wzgó­rze i tajem­ni­czy drew­nia­ny dom na nim poło­żo­ny. Na wie­lu owy, mały budy­nek robi duże wra­że­nie, nie­któ­rzy sądzą, że jest nawet zamiesz­ka­ły. Nikt jed­nak nie wie przez kogo. Nikt też nie wie, że tajem­ni­czy miesz­ka­niec może zamie­nić nie­jed­ne­go czło­wie­ka w krwio­żer­czą bestię.

W dzi­siej­szym odcin­ku duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz powra­ca z audy­cją zapo­wie­dzia­ną w pod­ca­ście o książ­ce Mia­stecz­ko Salem. Na warsz­tat bie­rze­my trzy fil­my – dwie ekra­ni­za­cje i sequel.

Infor­mu­je­my rów­nież, że jest to pod­cast bez spo­ile­rów.

(1979) Mia­stecz­ko Salem
(1987) Powrót do Mia­stecz­ka Salem
(2004) Mia­stecz­ko Salem

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.