Polcon 2016

Dzi­siej­szy odci­nek jest luź­nym zbio­rem kil­ku moich prze­my­śleń po zakoń­czo­nym przed kil­ko­ma dnia­mi kon­wen­cie Polcon. Nie jest to dogłęb­na ana­li­za punkt po punk­cie, a jedy­nie ogól­na, bar­dzo luź­na i moc­no subiek­tyw­na rela­cja. Dla­cze­go lubię kon­wen­to­wy Wro­cław? Jak wsze­dłem na teren impre­zy? Dla­cze­go tym razem nie byłem głod­ny? Gdzie odbył się naj­lep­szy panel dys­ku­syj­ny tego­rocz­ne­go Polco­nu? O czym roz­ma­wia­łem z Jac­kiem Ket­chu­mem przy piwie? Co nagrał dla Kon­glo­me­ra­tu Edward Lee oraz jak korzy­sta­no z ubi­ka­cji pierw­sze­go dnia konwentu?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.