Jack Reacher tom 10: Bez litości

O Jac­ku Reache­rze nie wia­do­mo wie­le. Jest byłym ofi­ce­rem żan­dar­me­rii. Jest sil­ny, inte­li­gent­ny i prze­bie­gły. Uwiel­bia­ją go kobie­ty oraz… kło­po­ty. Te dru­gie nawet bar­dziej. Tym razem mia­ło obyć się bez zasko­czeń. Edward Lane zapa­ko­wał wła­śnie milion dolców w róż­nych bank­no­tach do waliz­ki. To okup. Męż­czy­zna zapła­ci o wie­le wię­cej, by odzy­skać żonę i dziec­ko, Jack o tym wie. Wie rów­nież, że ma wytro­pić pory­wa­czy, zemścić się. Nie wie tyl­ko jed­ne­go – że pro­wa­dzą­cy nie­le­gal­ne szko­le­nia najem­ni­ków do wyna­ję­cia Lane, ma jesz­cze tajem­ni­ce, któ­re nie powin­ny ujrzeć świa­tła dzien­ne­go. Nie­dłu­go po roz­po­czę­ciu polo­wa­nia Reacher dowia­du­je się o swo­im pra­co­daw­cy wię­cej, niż kie­dy­kol­wiek chciał­by wie­dzieć. Ale jest już za póź­no, żeby się wycofać.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.