One X‑Cellent Scene: Heroes for Hope. X‑Men

Od kil­ku dni absur­dal­na licz­ba fil­mo­wo-komik­so­wych kana­łów na Youtu­be połą­czy­ła się w jed­nym wiel­kim cros­so­ve­rze – One X‑Cellent Sce­ne – zor­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji 20-lecia pierw­sze­go fil­mu z uni­wer­sum Mutan­tów. Czy Radio Ste­phen King może stać się czę­ścią tego wyda­rze­nia? Oczy­wi­ście, że tak. W dzi­siej­szej audy­cji usły­szy­cie o wyjąt­ko­wym komik­sie – „Hero­es for Hope. X‑Men”. Dla­cze­go został wyda­ny? Jaki cel mu przy­świe­cał? Ilu auto­rów przy nim pra­co­wa­ło? Co wspól­ne­go ma z nim Ste­phen King? I wresz­cie, czy jest to uda­ny pro­jekt i o co cho­dzi z tą jed­ną wyjąt­ko­wą sce­ną? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej, bonu­so­wej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.