Pokłosie

Pię­cio­ro pisa­rzy, sie­dem histo­rii, jeden król hor­ro­ru, któ­re­mu hołd skła­da­ją jego wier­ni fani. Pokło­sie to zbiór opo­wia­dań inspi­ro­wa­nych twór­czo­ścią Ste­phe­na Kin­ga. Auto­rzy ide­al­nie wpa­so­wa­li się w kanon, wybie­ra­jąc to, co naj­lep­sze w jego powie­ściach, i spraw­nie wpla­ta­jąc w swo­je opo­wia­da­nia mniej lub bar­dziej oczy­wi­ste nawią­za­nia do „kin­go­we­go” uni­wer­sum. Histo­rie nie­ba­nal­ne, łączą­ce w sobie dobrze już czy­tel­ni­ko­wi zna­ne wąt­ki z nowy­mi pomy­sła­mi, będą z pew­no­ścią nie lada grat­ką dla każ­de­go fana sze­ro­ko poję­tej grozy.

Spis tre­ści


04:29 – Wstęp – Ste­fan Darda


05:28 – Chy­ba – Marek Zychla
10:10 – To nie TO! – Kac­per Kotulak 
14:34 – Świ­niak – Juliusz Wojciechowicz
18:33 – Sta­tus quo – Pau­li­na J. Król 
23:51 – Cier­nio­wy Dwór – Jaro­sław Turowski 
27:53 – Death metal – Kac­per Kotulak
29:01 – Fha­bh­tan­na – Marek Zychla

 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.