400 podcastów od Mando

Man­do świę­tu­je czte­ry set­ki i zgod­nie ze sta­rą świec­ką tra­dy­cją ser­wu­je z tej oka­zji mono­log utrzy­ma­ny raczej w poważ­nym tonie. I to mono­log będą­cy zbio­rem nie­co gorz­kich prze­my­śleń na temat nie­po­pu­lar­no­ści pod­ca­stów, spe­cy­fi­ki YouTu­be­’a, zna­jo­mo­ści iTu­nes, róż­nych obli­czy mar­ke­tin­gu, typów audy­cji i tego, jak pol­skie pie­kieł­ko pod­ca­sto­we zmie­ni­ło się na prze­strze­ni ostat­nich pię­ciu lat. Całość okra­szo­na pry­wat­nym mani­fe­stem i odpo­wie­dzią na posta­wio­ne na kon­glo­me­ra­cie już po raz dru­gi pyta­nie – czy jest sens?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.