Filmy zimowe cz. 62

W kolej­nym zimo­wym odcin­ku Sku­ra pro­po­nu­je zupeł­ny misz masz. Dzi­siaj posłu­cha­cie o kome­dio­wym seria­lu, bożo­na­ro­dze­nio­wym fil­mie akcji z Praw­dzi­wym Świę­tym Miko­ła­jem w roli głów­nej, o ame­ry­kań­skiej wer­sji szwedz­kie­go fil­mu, a na koniec będzie jesz­cze rela­cja z wysta­wy Tama­ry Lem­pic­kiej gdzie moż­na zoba­czyć zimo­wy obraz! Zapra­sza­my do odsłuchu.

Sku­ra omawia: 

❄️Joe Pera Talks with You (2018–2021)
-Joe Pera Answers Your Questions abo­ut Cold Weather Sports
-Joe Pera Shows You How to Keep Func­tio­ning in Mid-Late Win­ter
❄️Vio­lent Night (2022)
❄️En man som heter Ove (2015)
❄️A Man Cal­led Otto (2022)
❄️ Tama­ra Łem­pic­ka – wysta­wa w Kra­ko­wie Muzeum Naro­do­we w Kra­ko­wie ‑kon­ret­nie obraz „Saint Moritz” (1929)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.