Pierwsze wrażenia – Bastion

W ostat­nich „Wia­do­mo­ściach z Mar­twej Stre­fy” Man­do zapo­wia­dał, że nie będzie żad­nych obcho­dów peł­nych setek pod­ca­stu Radio SK, bo takie świę­to­wa­nie jest dla pod­ca­ste­rów deta­licz­nych, a nie dla sta­rych wyja­da­czy spod zna­ku Kon­glo i RSK. Nikt z nas nie przy­pusz­czał jed­nak, że nagra­my CZTERYSETNY odci­nek, zupeł­nie zapo­mi­na­jąc o tym, że two­rzy­my wła­śnie pod­cast z #400 w nazwie! 🙂 W dzi­siej­szej audy­cji nie usły­szy­cie zatem ani sło­wa na ten temat, ale nie jest to pod­cast wycią­gnię­ty z szu­fla­dy, lecz omó­wie­nie gorą­cej pre­mie­ry zare­je­stro­wa­ne zale­d­wie wczo­raj wie­czo­rem. W naszym wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­li się: głów­ny dowo­dzą­cy Hubert „Man­do” Span­dow­ski oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz, któ­ry w koń­czą­cym się roku usta­no­wił swój życio­wy rekord nagrań w ramach Radia SK i jesz­cze nie powie­dział ostat­nie­go sło­wa. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my otwar­cie seria­lu „Bastion”, któ­ry swo­ją pre­mie­rę miał kil­ka dni temu. Podob­nie jak w poprzed­niej audy­cji, dzi­siaj ponow­nie pre­zen­tu­je­my dwa róż­ne punk­ty widze­nia –kil­ku­krot­ne­go czy­tel­ni­ka książ­ki, któ­ry jest na bie­żą­co z pierw­szą ekra­ni­za­cją – oraz cał­ko­wi­te­go nowi­cju­sza w tym tema­cie, któ­ry książ­ki nie czy­tał, a pierw­szej ekra­ni­za­cji nie pamię­ta. Jak oce­nia­my nowe obli­cze „Bastio­nu”? Dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.