Kocham Dziwne Kino i emancypację pewnej Harley Queen

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym. 

Rok 2020 jest dla Dawi­da Rokiem Komik­su, więc nie mogli­śmy sobie odpu­ścić pre­mie­ry lute­go – „Pta­ków Nocy (i fan­ta­stycz­nej eman­cy­pa­cji pew­nej Har­ley Quinn)”. I cóż może­my powie­dzieć? Kobie­ty górą! Film, mimo że nie jest musi­ca­lem, na któ­ry szy­ko­wał się Rafał, oka­zał się świet­ny i zapew­nił nam satys­fak­cjo­nu­ją­cą i sycą­cą roz­ryw­kę. Wycho­dzi­li­śmy z kina, cho­ciaż osob­no, i w gło­wie mie­li­śmy jed­ną myśl: tak powin­na wyglą­dać przy­szłość kina super­he­ro i już nie może­my się docze­kać jak będzie­my poka­zy­wać ten film rosną­ce­mu poko­le­niu miło­śni­czek komiksu. 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.