Mroczna Wieża

Mie­siąc temu zaser­wo­wa­li­śmy Wam obszer­ną przed­pre­mie­ro­wą dys­ku­sję na temat fil­mu „Mrocz­na Wie­ża”, w któ­rej wzię­ło udział trzech fanów Kin­ga, będą­cych jed­no­cze­śnie wiel­bi­cie­la­mi książ­ko­we­go pier­wo­wzo­ru fil­mu. Dzi­siaj swo­je trzy gro­sze do tema­tu dokła­da Szy­mas – czy­tel­nik zna­ją­cy i lubią­cy twór­czość Ste­phe­na Kin­ga, ale jed­no­cze­śnie nie zazna­jo­mio­ny z książ­ko­wą „Mrocz­ną Wie­żą”. Jak taki punkt wyj­ścia wpły­wa na odbiór fil­mu? Czy zarzu­ty o cha­osie, beł­ko­cie i nie­umie­jęt­nych przed­sta­wie­niu zasad rzą­dzą­cych świa­tem były zda­niem Szy­ma­sa zasad­ne? Czy widz, któ­ry wcho­dzi na dzie­wi­cze tery­to­rium rze­czy­wi­ście nie zro­zu­mie mito­lo­gii tego świa­ta oraz celów i moty­wa­cji boha­te­rów? Jak spraw­dza­ją się głów­ni akto­rzy w swo­ich rolach i czy losy ich boha­te­rów mogą wywo­łać jakie­kol­wiek emo­cje u widza? To wszyst­ko i dużo wię­cej w dzi­siej­szym pod­ca­ście! Zachę­ca­my do posłu­cha­nia i podzie­le­nia się swo­imi wra­że­nia­mi, a jeśli jesz­cze nie mie­li­ście oka­zji obej­rzeć fil­mu, to pozo­sta­ła Wam ostat­nia szan­sa, by pójść do kina i wyro­bić sobie wła­sne zda­nie na temat tej pro­duk­cji. Mamy nadzie­ję, że potem wró­ci­cie tu, by się nim z nami podzielić 😉

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.