Wszystkie białe damy

W sto dwu­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Paweł Mate­ja recen­zu­ją lite­rac­ką twór­czość Pio­tra Borow­ca. Punk­tem wyj­ścia do dys­ku­sji jest debiu­tanc­ki zbiór opo­wia­dań Wszyst­kie bia­łe damy z 2015 roku, w pod­ca­ście usły­szy­cie jed­nak tak­że o opo­wia­da­niach, któ­re uka­za­ły się w maga­zy­nie Histe­ria oraz w anto­lo­gii I odpuść nam nasze winy, tj. o tek­stach Spi­ra­la, Moder­ni­sta, Na gra­ni­cy mia­sta i Mar­twe, mło­de kobie­ty. Co wyróż­nia twór­czość Pio­tra Borow­ca? Czym praw­do­po­dob­nie inspi­ro­wał się pisarz? W jaką tra­dy­cję się wpi­su­je? Jak ją mody­fi­ku­je? Jakie są moc­ne, a jakie sła­be stro­ny wspo­mnia­nych opo­wia­dań? O tym wszyst­kim usły­szy­cie w naj­now­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście. Przed odsłu­chem war­to tak­że spraw­dzić lin­ki poni­żej i prze­czy­tać sześć opo­wia­dań, któ­re w peł­ni legal­nie może­cie odna­leźć w sieci.

Fan­pa­ge Pio­tra Borow­ca: Kla­sycz­na lite­ra­tu­ra grozy
Recen­zja „Wszyst­kich bia­łych dam” autor­stwa Pawła
Kar­pio­wy pod­cast o nomi­na­cjach do NSG
Opo­wia­da­nie Tam, gdzie miesz­ka­ją szczury
Maga­zyn Histe­ria do pobra­nia ONLINE. Opo­wia­da­nia Pio­tra Borow­ca znaj­dzie­cie w numerach:
Histe­ria 3: Małe dziew­czyn­ki nie są głupie
Histe­ria 4: Zapi­sa­ne
Histe­ria 7: Spi­ra­la
Histe­ria 10: Na gra­ni­cy miasta
Histe­ria 13: Mar­twe, mło­de kobiety
Anto­lo­gia I odpuść nam nasze winy: Moder­ni­sta

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.