Mroczna Wieża

W koń­cu, po latach wycze­ki­wa­nia, fani cyklu Mrocz­na Wie­ża, docze­ka­li się fil­mo­wej adap­ta­cji tej histo­rii. Przy tak zna­czą­cej pre­mie­rze, posta­no­wi­li­śmy zasiąść do omó­wie­nia tej pro­duk­cji w więk­szym gro­nie.  Zapra­sza­my Was zatem na dłu­gą (nie­mal tak dłu­gą jak fil­mo­wa dro­ga Rolan­da) dys­ku­sję, w któ­rej Man­do, Burial i Jer­ry, wszy­scy będą­cy fana­mi cyklu, szcze­gó­ło­wo oma­wia­ją dzie­ło Niko­la­ja Arce­la. Czy jest tak źle jak mówi Rot­ten Toma­to­es? Jak mamy rozu­mieć to, że to kon­ty­nu­acja, a nie ekra­ni­za­cja ksią­żek? Co się uda­ło, a któ­re zmia­ny były nie­ko­rzyst­ne? Czy czar­no­skó­ry Roland oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę, czy poraż­ką? Jak wypa­da­ją nawią­za­nia do innych dzieł Kin­ga i czy uda­ło się twór­com dobrze zapre­zen­to­wać mito­lo­gię tego świa­ta? To wszyst­ko i dużo wię­cej w dzi­siej­szym pod­ca­ście! Zachę­ca­my do posłu­cha­nia i podzie­le­nia się swo­imi wra­że­nia­mi, a jeśli nie mie­li­ście oka­zji obej­rzeć fil­mu pod­czas poka­zów przed­pre­mie­ro­wych to jutro cze­ka nas ofi­cjal­na pre­mie­ra. Idź­cie do kina by wyro­bić sobie wła­sne zda­nie na temat tej pro­duk­cji. A potem wróć­cie tu by się nim z nami podzielić.

Stre­fa spoj­le­ro­wa: 0:35:13

Pole­ca­my tak­że pod­ca­sty uzupełniające:

oraz nasze recen­zje tekstowe:

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.