Miasteczko Salem – słuchowisko BBC

W 415. odcin­ku Radia SK Man­do zamy­ka swo­je pod­sta­wo­we ostat­nio stu­dio nagrań, cele­bru­jąc to wyda­rze­nie wyjąt­ko­wym tema­tem audy­cji. Dzi­siaj powra­ca­my do dru­giej książ­ki Ste­phe­na Kin­ga – „Mia­stecz­ko Salem” – ale w nie­ty­po­wej wer­sji. Na warsz­tat tra­fia słu­cho­wi­sko BBC Radio z 1995 roku. Pierw­sza poło­wa audy­cji to mono­log na temat słu­cho­wisk. Man­do opo­wia­da o swo­im sto­sun­ku do tego medium i przy­ta­cza spo­ro przy­kła­dów dobre­go oraz złe­go prze­two­rze­nia mate­ria­łu wyj­ścio­we­go na wer­sję audio. W dru­giej poło­wie opo­wia­da o samym „Mia­stecz­ku Salem” i oce­nia je pod kątem wyko­na­nia, przy­stęp­no­ści dla zwy­kłe­go odbior­cy i dopa­so­wa­nia do for­my słu­cho­wi­ska. Zapraszamy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.