Kocham Dziwne Kino i Boże, Boże, Bożenko

Uwa­ga! Cho­ciaż Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach, ma być natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i nie­za­leż­nym, to nie jest fil­mo­wy odci­nek! O fil­mach jest napraw­dę nie­wie­le. Ale…! Jeże­li wal­czy­cie z papie­rem pre­zen­to­wym, wysła­no was po ostat­nie spra­wun­ki albo jeź­dzi­cie na mopie, i wam się przy­krzy, to zapra­sza­my – posłu­chaj­cie nasze­go świą­tecz­ne­go odcin­ka. Roz­ma­wia­my o naszych świą­tecz­nych przy­zwy­cza­je­niach, fil­mo­wych tra­dy­cjach i wspo­mi­na­my jak to było kie­dyś – odtwa­rza­cze VHS trze­ba było kupo­wać w Pewe­xie i ist­nia­ło coś takie­go jak wigi­lie zakła­do­we, na któ­rych stra­szy­li nas Miko­ła­je. Obie­cu­je­my, że nie roz­ma­wia­my o pogo­dzie i śnie­gu – nie pod­nie­sie­my Wam ciśnie­nia! I przede wszyst­kim… Wszyst­kie­go najlepszego! 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.