The Walking Dead: Droga do Woodbury

W dzi­siej­szym pod­ca­ście oma­wiam dru­gi tom książ­ko­wej serii „The Wal­king Dead”.

Opis wydaw­cy: Pla­ga zom­bie zale­wa przed­mie­ścia Atlan­ty. Lil­ly Caul wraz z przy­ja­ciół­mi wal­czy o prze­trwa­nie, szu­ka­jąc oca­le­nia w ogro­dzo­nym murem mia­stecz­ku Woodbury.
Z począt­ku miej­sce wyda­je się ide­al­nym schro­nie­niem: za jedze­nie pła­ci się pra­cą, każ­dy ma dach nad gło­wą, a ota­cza­ją­ca osie­dle bary­ka­da sku­tecz­nie chro­ni przed ata­ka­mi zom­bie. Nad wszyst­kim spra­wu­je pie­czę tajem­ni­czy Phi­lip Bla­ke, któ­ry każe nazy­wać się Guber­na­to­rem, a miesz­kań­cy bez pro­te­stów pod­da­ją się jego słowom.
Lil­ly zaczy­na jed­nak podej­rze­wać, że w rze­czy­wi­sto­ści mia­sto gni­je od środ­ka… Kie­dy wraz z gru­pą rebe­lian­tów zde­cy­du­ją się wydrzeć wła­dzę ze szpo­nów Guber­na­to­ra, dro­ga do Wood­bu­ry sta­nie się auto­stra­dą pro­wa­dzą­cą pro­sto do piekła.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.