Kosiarz umysłów 2: Ponad cyberprzestrzenią

Dzi­siaj zamiast kla­sycz­ne­go pod­su­mo­wa­nia roku (na któ­ry przyj­dzie czas nie­ba­wem) cze­ka na was syl­we­stro­wa imprez­ka w Radiu SK. Podob­no nie nale­ży wcho­dzić w nowy rok z dłu­ga­mi więc posta­no­wi­li­śmy domknąć jed­ną z małych serii fil­mo­wych roz­po­czę­tych w tym roku. Podob­no też jaki Syl­we­ster taki cały rok. Niech 2022 będzie więc tak zabaw­ny, jak my się bawi­li­śmy… przy nagry­wa­niu, nie przy oglą­da­niu. W ostat­nim tego­rocz­nym odcin­ku, po pół rocz­nej prze­wie, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­ty­ka się eki­pa, któ­ra w dużej mie­rze odpo­wia­da­ła za otwar­cie 2021 roku, a tak­że zaser­wo­wa­ła w tym roku wiel­ki mara­ton „Dzie­ci kuku­ry­dzy” – Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my film „Kosiarz umy­słów 2: Ponad cyber­prze­strze­nią”, czy­li naj­praw­do­po­dob­niej naj­gor­szy tytuł o jakim roz­ma­wia­li­śmy w tym roku. W pod­ca­ście nie skła­da­my wam życzeń bo nie był on nagry­wa­ny z myślą o publi­ka­cji jesz­cze w tym roku, ale jeśli to nie było­by oczy­wi­ste to szczę­śli­we­go Nowe­go Roku i do usły­sze­nia w 2022.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.