Horrory wielkanocne 8

W czte­ry­sta czter­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia gene­rał Man­do, wie­leb­ny Jer­ry i dok­tor Szy­mas deba­tu­ją nad świą­tecz­nym kli­ma­tem wyle­wa­ją­cym się z ósme­go zesta­wu hor­ro­rów wiel­ka­noc­nych! Jak spraw­nie grze­bie­my po dnie fil­mo­we­go gara? Czy „Easter Kil­ling” i „Easter Bun­ny Mas­sa­cre” (2021) to na pew­no ten sam film? Jak oce­nia­my sce­na­riusz tego ama­tor­skie­go mik­su sla­she­ra i who­du­nit? Czy rów­nie pozy­tyw­nie wypo­wie­my się o akto­rach-ama­to­rach? Dla­cze­go nazy­wa­my „Rot­ten­ta­il” (2018) „Spi­der-Manem po roku w Rosji”? Czy prze­czy­ta­li­śmy komiks, któ­ry posłu­żył za bazę dla sce­na­riu­sza? W jaki spo­sób ten film zakrzy­wia cza­so­prze­strzeń? Ile w nim one-line­rów, żar­tów z pier­dze­nia, defe­ka­cji i peni­sów w wzwo­dzie oraz scen z heli­kop­te­ra­mi, myśliw­ca­mi i innym sprzę­tem woj­sko­wym? Jak zapo­wia­da­ją się dzie­wią­te i dzie­sią­te hor­ro­ry wiel­ka­noc­ne? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.