Dygresyjne double feature

Czy zawsze marzy­li­ście o PODWÓJNEJ PORCJI dygre­sji i aneg­dot? W swo­im eks­pe­ry­men­tal­nym pod­ca­ście Sku­ra łączy dwa osob­ne nagra­nia w jed­no danie. Posłu­chaj­cie dwóch róż­nych histo­rii prze­dzie­lo­nych rekla­ma­mi niczym w Ame­ry­ce w latach 60. i 70., gdzie w cenie jed­ne­go bile­tu moż­na było obej­rzeć dwa fil­my. W roku 2019 w Pol­sce dosta­je­cie dwa pod­ca­sty za jed­nym odsłu­chem! A co w środ­ku? Pierw­sza histo­ria to „Drżą­ce dło­nie”, rzecz o dziw­nym zacho­wa­niu eki­py remon­to­wej, dru­ga zaś to „Ane­micz­ny wypa­dek”, opo­wieść o prze­ra­ża­ją­cym wypad­ku pod Wawe­lem, któ­re­go świad­kiem był nasz pod­ca­ster. Jeste­ście goto­wi? Zaczynajmy!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.