Koniec świata ze Stephenem Kingiem

Ste­phen King jest auto­rem, któ­re­go wizy­tów­ką są przed­mie­ścia, małe mia­stecz­ka i mikro­spo­łecz­no­ści i zwy­kle do tego ogra­ni­cza­ją się jego opo­wie­ści. Kil­ka­krot­nie znisz­czył on cały świat i w dzi­siej­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK mamy dla Was ogól­ny prze­gląd takich tek­stów, któ­re poru­sza­ją róż­ne moty­wy koń­ca świata.

Mamy już odha­czo­ne pierw­sze czte­ry minu­ty dnia 21.12.2012r. i jeśli fak­tycz­nie miał­by się on oka­zać naszym ostat­nim dniem, to cho­ciaż posta­ra­łem się aby umi­lić Wam kolej­ne 23 minuty.A jeśli poży­je­my jesz­cze tro­chę dłu­żej to dziś zapra­szam też do pod­ca­stu Masa Kul­tu­ry, gdzie chło­pa­ki dużo moc­niej roz­wi­ną ten temat.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.