Komórka

John Cusack i Samu­el L. Jack­son w ekra­ni­za­cji apo­ka­lip­tycz­ne­go hor­ro­ru mistrza gro­zy Ste­phe­na Kin­ga. Clay Ridell (John Cusack) pod­pi­sał wła­śnie eks­klu­zyw­ny kon­trakt wydaw­ni­czy. Tuż przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu dzwo­ni do swo­je­go syna. Kie­dy koń­czy połą­cze­nie, świat wokół nie­go ogar­nia cha­os. Komór­ki dzwo­nią nie­ustan­nie, ludzie odbie­ra­ją połą­cze­nia i skrę­ca­ją się w kon­wul­syj­nych drgaw­kach. Dotąd zwy­kli podróż­ni, nagle sta­ją się agre­syw­ny­mi bestia­mi, a komór­ki wciąż dzwo­nią i budzą do życia kolej­ne zastę­py zom­bie. Mor­der­cza epi­de­mia zbie­ra swo­je żni­wo, a ci, któ­rzy jesz­cze nie zosta­li prze­mie­nie­ni są ata­ko­wa­ni przez zara­żo­nych. Ridell pró­bu­je wydo­stać się z mia­sta. Poma­ga mu inży­nier i wete­ran wojen­ny Tom McCo­urt (Samu­el L. Jack­son). Obaj szyb­ko poj­mu­ją, że aby ujść z życiem nie nale­ży nigdy, pod żad­nym pozo­rem ufać innym.

Pod­cast wyjąt­ko­wo uka­zał się pier­wot­nie w Kon­glo­me­ra­cie ale tra­dy­cyj­nie czte­ry po pół­no­cy poja­wi się w Radiu SK. Wte­dy też będzie moż­na go sko­men­to­wać. Prze­słu­chaj­cie, zobacz­cie jak Pola­cy awan­su­ją do pół­fi­na­łu Mistrzostw Euro­py, a potem sko­men­tuj­cie pod tym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.