Sandman. Zabawa w ciebie. Tom 5

Po dosko­na­łym tomie czwar­tym, moc­no skon­cen­tro­wa­nym na Mor­fe­uszu, pie­kle i roz­gryw­kach pomię­dzy Nie­skoń­czo­ny­mi, Gaiman i spół­ka posta­no­wi­li zaser­wo­wać opo­wieść o mniej­szej (czy na pew­no?) ska­li i powró­ci­li do jed­nej z posta­ci, któ­rą pozna­li­śmy w albu­mie „Dom lal­ki”, czy­li Bar­bie. Czy ten swo­isty recy­kling pew­nych pomy­słów, któ­re zosta­ły już wyko­rzy­sta­ne dzia­ła? Jak po latach pre­zen­tu­je się wątek Wan­dy? Czy zmar­gi­na­li­zo­wa­nie Wład­cy Snów kosz­tem dzi­wacz­nej, gaima­now­skiej mena­że­rii, któ­ra ota­cza Bar­bie było cie­ka­wym pomy­słem? Na ile satys­fak­cjo­nu­ją­co Gaiman domknął wszyst­kie wąt­ki? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach dys­ku­tu­ją Misty­Pop i Jerry.

Album „Zaba­wa w cie­bie” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.