Splątanie

„Splą­ta­nie”, debiu­tanc­ka powieść Macie­ja Lewan­dow­skie­go, jest rekla­mo­wa­ne jako uni­ka­to­wy miks thril­le­ra, kry­mi­na­łu i hor­ro­ru. Docze­ka­ło się tak­że wie­lu pozy­tyw­nych recen­zji w rodzi­mym inter­ne­cie. Ale czy napraw­dę mamy do czy­nie­nia z książ­ką god­ną takie­go szu­mu? O tym może­cie się prze­ko­nać słu­cha­jąc naszej dys­ku­sji, w któ­rej prze­rzu­ca­my się cyta­ta­mi, zasta­na­wia­my się nad rolą kawy w fabu­le i roz­ma­wia­my o hor­ro­ro­wych kliszach.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.