Christmas Bloody Christmas

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do, Jer­ry i Szy­mas uda­ją się na wigi­lij­ne piwo i poga­du­chy o muzy­ce, fil­mach oraz resz­cie popkul­tu­ry. Nie­ste­ty z oko­licz­ne­go skle­pu z zabaw­ka­mi ucie­ka bojo­wy mech w stro­ju Świę­te­go Miko­ła­ja, więc bun­kru­je­my się w pro­wi­zo­rycz­nym stu­dio i nagry­wa­my dla Was epi­log do Świą­tecz­nych Hor­ro­rów 2022, tj. recen­zję „Chri­st­mas Blo­ody Chri­st­mas”. Jakie kino tym razem zaser­wo­wał nam Joe Begos? Czy Robo­mi­ko­łaj może kogo­kol­wiek wystra­szyć w XXI wie­ku? Ile wul­ga­ry­zmów na minu­tę pada w tym fil­mie? Jak naj­więk­szy na świe­cie spe­cja­li­sta od bożo­na­ro­dze­nio­wej gro­zy oce­ni „świą­tecz­ność” tej pro­duk­cji? Dla­cze­go widzo­wie muszą nasta­wić się na „prze­bodź­co­wa­nie”? Czy w 2023 cze­ka Was pod­ca­sto­wy prze­gląd pozo­sta­łych fil­mów Bego­sa? Cze­go Wam życzy­my? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.