Deathgasm

Nasto­let­ni fan meta­lu Bro­die, tra­fia do rodzi­ny na spo­koj­ne, nowo­ze­landz­kie przed­mie­ścia Grey­po­int. Wespół z gru­pą kum­pli-wyrzut­ków zakła­da kape­lę, tytu­ło­wy „Death­gasm”. Nie wie, że już wkrót­ce będzie musiał sto­czyć wal­kę na śmierć i życie z demo­na­mi. Demo­na­mi, któ­re sami nie­opa­trze­nie przywołali…

Czy miłość do muzy­ki meta­lo­wej ura­tu­je świat? Czy słu­cha­nie ostrej muzy­ki to objaw skłon­no­ści do prze­mo­cy, czy może uko­je­nie dla duszy? I w koń­cu, co jest sku­tecz­niej­sze w wal­ce w pomio­tem pie­kła – piła łań­cu­cho­wa, czy wibra­tor? Na te i wie­le innych cie­ka­wych pytań odpo­wie Wam seans nowo­ze­landz­kie­go hor­ro­ru kome­dio­we­go „Death­gasm”.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.