Joe Hill

W roku 2005 uka­za­ła się pierw­sza książ­ka Hil­la, zbiór opo­wia­dań «Upio­ry XX wie­ku». Książ­ka zyska­ła bar­dzo dobre opi­nie wśród kry­ty­ków i czy­tel­ni­ków, zdo­by­ła też pre­sti­żo­we nagro­dy Bram Sto­ker Award czy Bri­tish Fan­ta­sy Award. O tym jakie wra­że­nie wywarł na odbior­cach debiut Joe’e­go może świad­czyć fakt, iż zaraz po infor­ma­cji, że pisarz pra­cu­je nad swo­ją pierw­szą powie­ścią, wytwór­nia fil­mo­wa War­ner Bros. naby­ła pra­wa do ekranizacji.

W dwu­dzie­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK posta­no­wi­łem przy­bli­żyć wam twór­czość naj­star­sze­go syna Kin­ga – Joe Hil­la. Dość szcze­gó­ło­wo opo­wia­dam histo­rię jego pisar­skiej karie­ry, a póki co bar­dzo ogól­nie mówię o samych książ­kach i komik­sach, wspo­mi­na­jąc tyl­ko o kon­kret­nych tytułach.

 

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.