Nieoszlifowane diamenty

Pod koniec minio­ne­go roku dużo mówi­ło się o wiel­kim nie­obec­nym osca­ro­wych nomi­na­cji, czy­li o naj­now­szym fil­mie bra­ci Safdie zaty­tu­ło­wa­nym „Nie­oszli­fo­wa­ne dia­men­ty”. Kie­dy pro­duk­cja ta dosta­ła dys­try­bu­cję na Net­flik­sie, Jer­ry szyb­ko się z nią zapo­znał i zain­te­re­so­wał sean­sem Szy­ma­sa. Co z tego wyszło? Dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcin­ka, w któ­rym pano­wie roz­ma­wia­ją o for­mu­le „Uncut Gems”, iry­tu­ją­cym głów­nym boha­te­rze, aktor­skich popi­sach, przy­na­leż­no­ści gatun­ko­wej tego fil­mu i wie­lu innych kwestiach.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.