Stories Untold

W dwie­ście szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas się­gnął po sto­sun­ko­wo krót­ki, acz cie­ka­wy hor­ror stwo­rzo­ny przez No Code i wyda­ny przez Devo­lver Digi­tal. Ta gro­wa anto­lo­gia skła­da się z czte­rech seg­men­tów, z któ­rych pierw­sze trzy ofe­ru­ją gra­czo­wi róż­ne mecha­ni­ki i histo­rie, czwar­ta zaś spa­ja wszyst­ko w spój­ną całość. Jak oce­niam retro opra­wę audio-video? Czy sto­sun­ko­wo topor­ne mecha­ni­ki odbie­ra­ją radość z roz­gryw­ki? Ile cza­su potrze­ba na ukoń­cze­nie tego tytu­łu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­ny Podcaście!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.