Nie jestem podcasterem

… choć jeśli przyj­mie­my zało­że­nie, że pod­ca­ster to oso­ba robią­ca pod­cast, tytuł odcin­ka jest nie­co bez sen­su. Dziś przed­sta­wiam jed­nak mój pogląd na ten temat, opo­wia­dam o tym co lubię i cze­go nie lubię w pod­ca­stach oraz w jaki spo­sób ja nagry­wam, a osta­tecz­nie docho­dzę do wnio­sku zawar­te­go w tytu­le audy­cji 🙂 W dzi­siej­szym odcin­ku zba­czam też w rejo­ny wła­sne­go życia oraz tego jak wyglą­da moje podej­ście do bycia fanem i kolekcjonerem.

Na koniec zapra­szam wszyst­kich do udzia­łu w bar­dzo cie­ka­wym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez zaprzy­jaź­nio­ny ser­wis Car­pe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.