Jest Legendą. Gaz do dechy

Świa­to­wa czo­łów­ka twór­ców lite­ra­tu­ry gro­zy skła­da naj­lep­szy moż­li­wy hołd jed­ne­mu z nich – Richar­do­wi Mathe­so­no­wi, auto­ro­wi m.in. powie­ści „Jestem legen­dą” i sce­na­rzy­ście kul­to­we­go seria­lu „Stre­fa mro­ku”. Ory­gi­nal­ne, pisa­ne spe­cjal­nie z tej oka­zji opo­wia­da­nia wyko­rzy­stu­ją i roz­wi­ja­ją wąt­ki twór­czo­ści Mathe­so­na, na nowo oży­wia­jąc jego oso­bli­wy, prze­ra­ża­ją­cy i cał­ko­wi­cie praw­dzi­wy świat. Znaj­dzie­my tu owoc pierw­szej współ­pra­cy na linii ojciec – syn, Ste­phen King – Joe Hill (zna­ko­mi­cie napi­sa­na i trzy­ma­ją­ca w napię­ciu histo­ria krwa­we­go poje­dyn­ku na szosie).

W dwu­dzie­stym szó­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed­pre­mie­ro­wo oma­wia­my anto­lo­gię „Jest legen­dą”, sku­pia­jąc się głów­nie na histo­rycz­nym pierw­szym wspól­nym opo­wia­da­niu ojca i syna – Ste­phe­na Kin­ga i Joe Hil­la – „Gaz do dechy”. Dzi­siej­sza audy­cja jest w pew­nym sen­sie tak­że histo­rycz­na, ponie­waż to pierw­szy duet na linii Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Rafał „Sick­ba­stard” Siciń­ski (autor blo­gów ful­ly cool­tu­re, expe­ri­ment beer oraz redak­tor ser­wi­su Car­pe Noc­tem).

Spo­ro miej­sca w dzi­siej­szej audy­cji poświę­ci­li­śmy na omó­wie­nie pro­duk­cji, do któ­rych pano­wie King i Hill bar­dzo sil­nie nawią­zu­ją w swo­im opo­wia­da­niu – debiu­tanc­kie­go fil­mu fabu­lar­ne­go Ste­ve­na Spiel­ber­ga „Poje­dy­nek na szo­sie” oraz seria­lu „Syno­wie Anar­chii”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.