Sklepik z pytaniami cz. 17

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy powra­ca z kolej­ną rocz­ni­co­wą serią. Dzi­siaj dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym co sądzę na temat teo­rii gho­stw­rit­te­ra Kin­ga i wydaw­nia ksią­żek z szu­fla­dy. Czy kupił­bym nie­bie­ską fur­go­net­kę, któ­ra 19 czerw­ca 1999 roku sta­ra­no­wa­ła nasze­go uko­cha­ne­go pisa­rza? Gdzie w moim ran­kin­gu pla­su­je się cykl „Mrocz­na Wie­ża”? Kto jest auto­rem muzy­ki, któ­rą wyko­rzy­sty­wa­łem do pod­ca­stów o tej serii? Czy jestem zado­wo­lo­ny z powro­tu do pra­cy w szko­le? Jak zmie­ni­ły się przez ten czas reak­cje na obco­wa­nie z popkul­tu­rą w tej insty­tu­cji? Czy bra­ku­je mi nagry­wa­nia na sta­cji kole­jo­wej? I wresz­cie co sądzę o naj­now­szych książ­kach Kin­ga i czy któ­raś z nich może wsko­czyć na moje podium? Ist­nie­je też cień szan­sy na to, że pozna­cie toż­sa­mość taj­ne­go współ­pra­cow­ni­ka ze sta­rych słu­cho­wisk Radia SK. Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.