Jest krew…

Dzi­siaj do sprze­da­ży w pol­skich księ­gar­niach tra­fi­ła nowa książ­ka Ste­phe­na Kin­ga, zbiór czte­rech dłuż­szych tek­stów, pt. „Jest krew…”. Jak to zwy­kle bywa przy waż­nych pre­mie­rach, w wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK ponow­nie spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski z ser­wi­su StephenKing.pl oraz Seba­stian „Burial” Kubań­czyk – autor stro­ny Kingowiec.pl. Zapra­sza­my na pra­wie godzin­ną dys­ku­sję, w któ­rej roz­ma­wia­my o samej pre­mie­rze i cie­ka­wost­kach czy kon­tro­wer­sjach z nią zwią­za­nych. Ponad­to bez spo­ile­rów przy­glą­da­my się każ­de­mu z czte­rech tek­stów wcho­dzą­cych w skład zbio­ru. Wymie­nia­my się uwa­ga­mi, dys­ku­tu­je­my i oce­nia­my, sta­ra­jąc się zacho­wać czy­tel­ność roz­mo­wy, ale jed­no­cze­śnie nie psuć wam zaba­wy z samo­dziel­ne­go pozna­wa­nia kolej­nych histo­rii. Któ­ra histo­ria naj­bar­dziej nas urze­kła? Jak oce­nia­my cały zbiór? Jak „Jest krew…” wpi­su­je się w dotych­cza­so­wą twór­czość Kin­ga? Zapra­sza­my do słu­cha­nia i zachę­ca­my do czytania! 

Audy­cja nie zawie­ra stre­fy spoilerowej. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.