Alice, Darling

W czte­ry­sta trzy­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się z przy­ja­ciół­mi za mia­sto, by zwie­rzyć się im z pro­ble­mów w związ­ku. Dla­cze­go „Ali­ce, Dar­ling” (2022) roz­mi­nę­ło się z moimi ocze­ki­wa­nia­mi? Z jakie­go powo­du kil­ka­na­ście godzin póź­niej uzna­łem ten peł­no­me­tra­żo­wy debiut reży­ser­ski Mary Nighy za genial­ny? Czy Anna Ken­drick podo­ła­ła dość wyma­ga­ją­cej roli? Ile tu osta­tecz­nie thril­le­ra, a ile dra­ma­tu? Dla­cze­go wspo­mi­nam w kon­tek­ście tego fil­mu o nar­ra­cji ofia­ro­cen­trycz­nej? Jak bar­dzo prze­ra­ża­ją­cy oka­zał się pozor­nie pozba­wio­ny fajer­wer­ków trze­ci akt? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.