Gyo. Odór śmierci

Tego jesz­cze w Kar­pio­wym pod­ca­ście nie było, ale kie­dy w koń­cu się­gnę­li­śmy po man­gę to zaczy­na­my z wyso­kie­go C, bio­rąc na warsz­tat jed­ną ze słyn­nych opo­wie­ści Jun­jie­go Ito, czy­li “Gyo. Odór śmier­ci”. Paweł i Michał dys­ku­tu­ją o tym jak wypa­da apo­ka­lip­sa przed­sta­wio­na na kar­tach man­gi, o tym jak twór­cy uda­ło się oddać w komik­sie zapach i jak oddzia­łu­je na czy­tel­ni­ka daw­ka gro­zy, maka­bry i obrzy­dli­wo­ści, któ­rą Ito epa­tu­je w swo­jej opo­wie­ści? Co jest naj­więk­szą zale­tą tej man­gi i co zachwy­ci­ło obu panów? Na koniec zaś oma­wia­ją oni dwa zaska­ku­ją­ce “opo­wia­da­nia”, któ­re sta­no­wią bonus do głów­nej histo­rii. Posłuchajcie! 

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.