Kapitularz 2023: Fakty i mity, czyli ile prawdy znajdziecie w aktach grozy Warrenów 

Ed i Lor­ra­ine War­re­no­wie to bodaj naj­słyn­niej­sza para bada­czy zja­wisk para­nor­mal­nych na świe­cie. Zało­ży­li New England Socie­ty for Psy­chic Rese­arch, w ramach któ­re­go przez kolej­ne lata bra­li udział w wie­lu gło­śnych spra­wach zwią­za­nych z przy­pad­ka­mi nawie­dzo­nych miejsc czy opę­tań. Nakrę­co­na przez Jame­sa Wana „Obec­ność” dopro­wa­dzi­ła do eks­plo­zji zain­te­re­so­wa­nia dzia­łal­no­ścią tej nie­ty­po­wej pary. Wie­lu fanów kina zasta­na­wia się, ile fak­tów znaj­dzie­my w hor­ro­rach opar­tych na „aktach War­re­nów”, a więc na kan­wie poten­cjal­nie „praw­dzi­wych wyda­rzeń”. I wła­śnie na to pyta­nie posta­ra­my się odpowiedzieć.

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Kapi­tu­la­rzu 2023. Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­rą wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.