Kapitularz 2019

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Chy­lu nada­ją na żywo z Łódz­kie­go Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki „Kapi­tu­larz” 2019. Jakie były nasze pierw­sze wra­że­nia? Któ­re pre­lek­cje przy­cią­gnę­ły naszą uwa­gę? Czy impre­zie tej bli­żej do szkol­ne­go kon­wen­tu, czy tar­gów fan­ta­sty­ki? Co zasko­czy­ło nas pozy­tyw­nie, a co ziry­to­wa­ło? Ile punk­tów pro­gra­mu skie­ro­wa­nych jest do fanów hor­ro­ru? Jak oce­nia­my tę edy­cję Kapi­tu­la­rza na tle wszyst­kich poprzed­nich? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Chylak

Wiecznie niezaspokojony fan mangi i anime, fantastyki, dobrych fabuł i RPG. Uwielbia grać w planszówki, gdy z głośników wydobywa się dobry metal.