Pierwsze wrażenia – Star Wars: The Bad Batch

W tego­rocz­ne świę­to fanów Gwiezd­nych wojen wystar­to­wał kolej­ny serial ani­mo­wa­ny z tego uni­wer­sum – spin-off/se­qu­el „Wojen klo­nów” – „The Bad Batch”. Man­do obej­rzał wyjąt­ko­wo dłu­gie­go pilo­ta i śpie­szy do was ze swo­imi pierw­szy­mi wra­że­nia­mi, sta­ra­jąc się odpo­wie­dzieć głów­nie na dwa naj­waż­niej­sze pyta­nia – czy zapo­wia­da się dobry serial i czy pomi­mo sil­ne­go powią­za­nia z „Woj­na­mi klo­nów” jest to pro­duk­cja auto­no­micz­na? Odpo­wie­dzi na te i kil­ka innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.