Seriale wczoraj i dziś

Seria­le to nie tyl­ko istot­na część współ­cze­snej kul­tu­ry, ale tak­że jed­no z naj­szyb­ciej zmie­nia­ją­cych się mediów ostat­nich lat. Jak zmie­ni­ły się odcin­ko­we pro­duk­cje? Co pocią­ga nas w tej for­mie roz­ryw­ki? Czy oglą­da­my seria­le z lek­to­rem, czy z napi­sa­mi? Jak oce­nia­my sprzę­że­nie zwrot­ne jakie moż­na zaob­ser­wo­wać pomię­dzy twór­ca­mi seria­li, a widza­mi? O tym i wie­lu innych kwe­stiach może­cie posłu­chać w dzi­siej­szym odcin­ku, a jak się z nim zapo­zna­cie, nie zapo­mnij­cie podzie­lić się swo­imi doświad­cze­nia­mi w temacie 🙂

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.