Morality

Chad, pisarz z aspi­ra­cja­mi, któ­ry uczy w szko­le do momen­tu pod­pi­sa­nia kon­trak­tu z wydaw­cą i jego żona, Nora, pra­cu­ją­ca jako domo­wa pie­lę­gniar­ka opie­ku­ją­ca się eme­ry­to­wa­nym duchow­nym to typo­wa w obec­nych cza­sach para zma­ga­ją­ca się z kry­zy­sem finan­so­wym. Nora dosta­je od swe­go pra­co­daw­cy pro­po­zy­cję, dzię­ki któ­rej mogła­by zre­ali­zo­wać swo­je marze­nie o domu w Ver­mont. Ale czy war­te to będzie moral­nych konsekwencji? 

Recen­zja opo­wia­da­nia „Mora­li­ty”

Prze­czy­tać opo­wia­da­nie przed prze­słu­cha­niem, bo lecą spoilery!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.