Eli Roth: Historia horroru – sezon 2

Inau­gu­ru­jąc tego­rocz­ny mara­ton pod­ca­sto­wy Hal­lo­we­en w Radiu SK, zre­cen­zo­wa­łem pierw­szy sezon seria­lu doku­men­tal­ne­go pt. „Eli Roth: Histo­ria Hor­ro­ru”. Ste­phen King był gościem Rotha, więc serial oce­ni­łem zarów­no pod kątem jego wystę­pu, jak i z szer­szej per­spek­ty­wy. Omó­wi­łem też jeden odci­nek ory­gi­nal­ne­go pod­ca­stu Shud­de­ra, w któ­rym zna­la­zła się cała roz­mo­wa Rotha ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dzi­siaj zakoń­czy­ła się pol­ska emi­sja dru­gie­go sezo­nu i – nie chcąc ser­wo­wać wam powtór­ki z roz­ryw­ki – posta­no­wi­łem nie­co ina­czej podejść do tema­tu. W 399. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­łem się z Micha­łem „Jer­rym” Rako­wi­czem, by prze­pro­wa­dzić nie­ty­po­wą dys­ku­sję, do któ­rej każ­dy z nas pod­cho­dził ze zna­jo­mo­ścią innej czę­ści pro­jek­tu „Histo­ry of Hor­ror”. Ja obej­rza­łem serial i tyl­ko lizną­łem pod­cast, a Jer­ry prze­słu­chał wszyst­kie dotych­czas wypusz­czo­ne audy­cje wcho­dzą­ce w skład dru­gie­go sezo­nu, ale odpu­ścił sobie „Histo­rię hor­ro­ru” ze szkla­ne­go ekra­nu. Co wyszło z tak nie­ty­po­we­go połą­cze­nia? Ponad godzin­na roz­mo­wa, w któ­rej ponow­nie zaczy­na­my od pod­su­mo­wa­nia udzia­łu Ste­phe­na Kin­ga w pro­jek­cie, a następ­nie prze­cho­dzi­my do kon­fron­ta­cji dwów mediów w żywio­ło­wej dys­ku­sji. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Pod­ca­stu może­cie słu­chać cho­ciaż­by na Spo­ti­fy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.