Z archiwum X: Chinga

Agent­ka FBI – Dana Scul­ly – posta­na­wia wyje­chać na week­end. Zatrzy­mu­jąc się w mia­stecz­ku Amma Beach w Maine, jest świad­kiem strasz­nych wyda­rzeń – oka­le­cze­nia wszyst­kich ludzi prze­by­wa­ją­cych w super­mar­ke­cie. Scul­ly posta­na­wia bli­żej przyj­rzeć się spra­wie i docho­dzi do wnio­sku, że winę za wszyst­kie zgo­ny pono­si córecz­ka kobie­ty i jej lal­ka posia­da­ją­ca złe moce…

W sie­dem­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK wspo­mi­nam naj­lep­szy serial o agen­tach bada­ją­cych spra­wy nad­przy­ro­dzo­ne – Z Archi­wum X. Audy­cja w dużym stop­niu poświę­co­na jest seria­lo­wi ogól­nie, ale odpo­wied­ni nacisk poło­ży­łem oczy­wi­ście na odci­nek nakrę­co­ny według sce­na­riu­sza Chri­sa Car­te­ra i Ste­phe­na Kin­ga, któ­ry jed­nak tak­że oma­wiam dość ogól­ni­ko­wo i bez żad­nych spoilerów.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.