Dobrane małżeństwo

Dar­cy i Bob Ander­so­no­wie są szczę­śli­wym mał­żeń­stwem od 25 lat. Pew­nej nocy, pod­czas wyjaz­du biz­ne­so­we­go Boba, Dar­cy scho­dzi do gara­żu po baterie…

W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wia­my naj­now­szą ekra­ni­za­cję pro­zy Ste­phe­na Kin­ga. „Dobra­ne mał­żeń­stwo” to film, któ­re­go nie spo­sób omó­wić bez zdra­dza­nia istot­nych szcze­gó­łów. Pierw­sze 8 minut audy­cji zawie­ra naszą oce­nę fil­mu a potem zaczy­na się stre­fa ostre­go spoilerowania.

W dzi­siej­szej audy­cji po raz dru­gi w histo­rii pod­ca­stu dys­ku­tu­je­my w trzy­oso­bo­wym skła­dzie. Hubert „Man­do” Span­dow­ski wraz z Micha­łem „Jer­rym” Rako­wi­czem i powra­ca­ją­cym po pod­ca­sto­wym urlo­pie zdro­wot­nym Szy­mo­nem „Szy­ma­sem” Cie­śliń­skim roz­po­czy­na­ją Kin­go­wą Jesień 2014, ana­li­zu­jąc pierw­szą z trzech paź­dzier­ni­ko­wych ekra­ni­za­cji Kinga.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.