Życie i czasy Stephena Kinga

Bio­gra­fia kró­la lite­rac­kie­go hor­ro­ru – Ste­phe­na Kinga.
Jego powie­ści od lat mro­żą krew w żyłach czy­tel­ni­ków na całym świe­cie i osią­ga­ją wie­lo­mi­lio­no­we nakła­dy. Ste­phe­na Kin­ga nie trze­ba rekla­mo­wać. Co jed­nak kry­je się za zbu­do­wa­ną przez nie­go bary­ka­dą best­sel­le­ro­wych tytu­łów? Za prze­ra­ża­ją­cy­mi opo­wie­ścia­mi, któ­ry­mi od lat żyją czy­tel­ni­cy? Jakie stra­chy drę­czą pisa­rza, zamy­ka­ją­ce­go mię­dzy okład­ka­mi nie­zli­czo­ne koszmary?

Lisa Rogak cofa się do dzie­ciń­stwa Kin­ga, dora­sta­ją­ce­go w trud­nych warun­kach, bez ojca, roz­ma­wia z jego przy­ja­ciół­mi i współ­pra­cow­ni­ka­mi, śle­dzi nie­ła­twe począt­ki karie­ry i spek­ta­ku­lar­ny suk­ces, na któ­ry pisarz w pew­nym momen­cie stra­cił nadzie­ję. Suk­ces przy­pła­co­ny uza­leż­nie­niem od alko­ho­lu i narkotyków…

Ta książ­ka to pró­ba zro­zu­mie­nia feno­me­nu twór­cy, któ­re­go miej­scem zamiesz­ka­nia jest „Ludo­wa Repu­bli­ka Para­noi” i któ­ry sam sie­bie okre­ślił „Big Makiem wśród pisa­rzy”. Czy moż­na jed­nak roz­gryźć czło­wie­ka, dla któ­re­go „jedy­nym spo­so­bem na powstrzy­ma­nie nie­ustan­nie nara­sta­ją­ce­go stra­chu jest pisanie”?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.