Van Helsing

W dwu­dzie­stym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas opo­wia­da o posta­ci Abra­ha­ma van Hel­sin­ga w powie­ści Bra­ma Sto­ke­ra oraz w fil­mie Ste­phe­na Som­mer­sa. Oczy­wi­ście szyb­ko porzu­ca przy tym pla­ny krót­kie­go omó­wie­nia pro­ble­mu i roz­kła­da fil­mo­we­go boha­te­ra na czyn­ni­ki pierw­sze, a przy tym pozwa­la sobie na aneg­dot­ki o stu­diu Uni­ver­sal i jego fil­mo­wym uni­wer­sum. Gdy­by po 40 minu­tach nagry­wa­nia nie musiał wyjść z domu, to kto wie, jak dłu­go jesz­cze by nawijał… 
Plik z pre­zen­ta­cją, o któ­rej wspo­mi­nam w pod­ca­ście. Jej przej­rze­nie może być pomoc­ne, choć mam nadzie­ję, że nie jest warun­kiem koniecz­nym do zro­zu­mie­nia moje­go wywodu 🙂

Not­ka Myszy o Som­mer­sie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.