Lore (sezon 1) / The World of Lore: Potworne istoty (tom 1)

„Lore” to pod­cast, cykl ksią­żek i serial. Każ­da z trzech form sta­no­wi zbiór opo­wie­ści i aneg­dot trak­tu­ją­cych o wszel­kiej maści stra­chach, potwo­rach i wąt­kach nad­przy­ro­dzo­nych. Man­do oce­nia dziś pierw­szy tom książ­ko­we­go cyklu (oraz jego wer­sję audio) w zesta­wie­niu z pierw­szym sezo­nem seria­lu. Jakie są podo­bień­stwa i róż­ni­cę mie­dzy tymi for­ma­mi? W któ­rej z nich lepiej spraw­dza się taka for­mu­ła? I wresz­cie czy „Lore” war­te jest pozna­nia w jakiej­kol­wiek z nich? O tym i wie­lu innych rze­czach dowie­cie się z dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.