Czarny telefon

W naj­now­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK spo­ty­ka­my się w kla­sycz­nym skła­dzie, któ­ry ostat­nio w tym kon­kret­nym miej­scu gościł 2 lata temu. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Hubert “Man­do” Span­dow­ski, Michał “Jer­ry” Rako­wicz i Szy­mon “Szy­mas” Cie­śliń­ski, by poroz­ma­wiać o jesz­cze gorą­cej pre­mie­rze, tj. o naj­now­szym fil­mie Scot­ta Der­rick­so­na na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Joego Hil­la pt. “Czar­ny tele­fon”. Czy dru­ga kino­wa ekra­ni­za­cja tek­stu naj­star­sze­go syna Ste­phe­na Kin­ga znów pre­zen­tu­je wyso­ki poziom? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej dys­ku­sji, któ­ra w zasa­dzie jest wol­na od spo­ile­rów, ale film został opar­ty na tak pro­stym pomy­śle, a mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne zdra­dza­ły tak wie­le, że jeśli jeste­ście bar­dzo wyczu­le­ni, to czuj­cie się deli­kat­nie ostrze­że­ni. Zapra­sza­my!

Jeśli podo­ba wam się to co robię to może­cie mnie wes­przeć na: patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.