Splat!FilmFest 4 na żywo: dzień 4

Trwa wła­śnie czwar­ta edy­cja Splat!FilmFest, tj. naj­więk­sze­go i naj­waż­niej­sze­go w Pol­sce festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru. Jak wyglą­dał festi­wa­lo­wy czwar­tek? O tym opo­wie­dzą Adrian Burz (Cine­ma Post Cast) i Szy­mon Cie­śliń­ski (Nekro­po­li­tan).

Po krót­kiej oce­nie blo­ku fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych oraz pre­lek­cji o związ­kach ska­te­rów z horrorem/satanizmem prze­cho­dzi­my do recen­zji nie­śmier­tel­ne­go kla­sy­ka, tj. „Hal­lo­we­en” oraz trzech świe­ży­nek: „Biu­ro­wej rebe­lii”, „Tygry­sy się nie boją” oraz „Mam cię na oku”. Kto prze­czy­tał intro do tej audy­cji? Cze­go dowie­dzie­li­śmy się w trak­cie wykła­du? Jak oce­nia­my seans z lek­to­rem na żywo? Czy „Biu­ro­wa rebe­lia” jest pla­gia­tem „Kor­po”? Dla­cze­go tak poru­szy­ła nas mrocz­na baśń o dzie­cię­cych ofia­rach mek­sy­kań­skiej woj­ny nar­ko­ty­ko­wej? A co nas bawi­ło we fran­cu­skiej kome­dii reży­se­ra „(Mor­der­czej) Opo­ny”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.