Ekspozytura „Rygor”. Goście hotelu Arago

Algier, lato 1941 roku. Major Mie­czy­sław Sło­wi­kow­ski podej­mu­je pró­bę stwo­rze­nia siat­ki wywia­dow­czej na tere­nie kolo­nii Fran­cji Vichy. Nie­ste­ty na trop jed­ne­go z pol­skich agen­tów wpa­da nie­miec­ki prowokator.

W jakie rejo­ny świa­ta zabie­ra nas pierw­szy tom nowe­go bio­gra­ficz­no-histo­rycz­ne­go komik­su duetu Piąt­kow­ski i Olek­sic­ki? Kim jest głów­ny boha­ter Eks­po­zy­tu­ry „Rygor”? Na jaką sty­li­sty­kę zde­cy­do­wał się rysow­nik? Na ile achro­no­lo­gicz­ność przed­sta­wia­nych wyda­rzeń uatrak­cyj­nia, a na ile utrud­nia lek­tu­rę? Czy Szy­ma­so­wi uda­ło się odna­leźć w gąsz­czu posta­ci prze­by­wa­ją­cych w oko­li­cy tytu­ło­we­go Hote­lu Ara­go? Posłuchajcie.

Komiks Eks­po­zy­tu­ra „Rygor”. Goście hote­lu Ara­go kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.