Pakiet TO (Limitowana edycja) – Unboxing i historia

W naj­now­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Extra wyjąt­ko­wo zapra­szam na kolej­ny unbo­xing w for­mie W naj­now­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Extra zapra­szam Was na kolej­ny unbo­xing w for­mie wideo! Dzi­siaj przy­glą­dam się bli­żej naj­now­szej ofer­cie Wydaw­nic­twa Alba­tros i skle­pu Molom.pl, tj. limi­to­wa­nej edy­cji pakie­tu TO. Zanim jed­nak zapre­zen­tu­ję Wam wszyst­kie jego ele­men­ty, przed­sta­wię całą histo­rię tego kon­kret­ne­go wyda­nia książ­ki i dro­gę, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do wypusz­cze­nia tego fan­ta­stycz­ne­go zesta­wu gadże­tów. Z dzi­siej­sze­go nagra­nia dowie­cie się tak­że, jaki jest zwią­zek mię­dzy tym pakie­tem a ser­wi­sem StephenKing.pl. Zapraszamy!

Pakiet TO (Limi­to­wa­na edy­cja) może­cie zamó­wić tutaj!

Jeśli podo­ba wam się to co robię to może­cie mnie wes­przeć na: patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.